Stichting Geuzenpenning

RSIN:

8158.35.930

De doelstelling volgens de regelgeving:

Artikel 2 van de statuten zegt:

2.1. De stichting heeft ten doel de fakkel, die de verzetsgroep “De Geuzen” in 1940 heeft ontstoken, door te geven en haar idealen daarmede verder uit te dragen. Meer specifiek kan dit doel bereikt worden door bevordering van de democratie in Nederland en de waakzaamheid te vergroten tegen alle vormen van dictatuur, discriminatie en racisme.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

2.2.1. het toekennen van een Geuzenpenning aan personen en instellingen, die zich voor de instandhouding en bevordering van de democratie en/of bij de bestrijding van dictatuur, discriminatie of racisme, in bijzondere mate hebben onderscheiden;

2.2.2. het bevorderen van de jaarlijkse herdenking op dertien maart bij het Geuzenmonument op de Markt te Vlaardingen;

2.2.3. het bevorderen van de instandhouding van het sub

2.2.2 genoemde Geuzenmonument en van het Geuzengraf op de begraafplaats Emaus te Vlaardingen; en

2.2.4.voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het beloningsbeleid:

4.8. van de statuten:

De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De balans en staat van baten en lasten met een toelichting van het afgelopen jaar:

Wil jij ook donateur worden?

U kunt donateur worden van de Stichting Geuzenpenning. U steunt daarbij ons werk. Tevens krijgt u dan jaarlijks de gelegenheid om de uitreiking van de Geuzenpenning bij te wonen. U kunt bijvoorbeeld voor € 20,- per jaar donateur worden, maar elk ander bedrag is ook welkom.

Sponsoren.

De uitreiking van de Geuzenpenning wordt
ondersteund door: